Мы используем cookie-файлы
Хорошо
 

Жеке шотыңызға кіріңіз

«Freedom Pay» жүйесіне қосылу шарты

Мәні

«Freedom Pay» ЖШС (бұдан әрі мәтін бойынша «Жүйе операторы») Саудагерге төлем қызметін, сондай–ақ осы «Freedom Pay»жүйесіне қосылу шартының талаптарында айқындалған талапта сақталған жағдайда және тәртіпке сәйкес Жүйе арқылы Саудагер өткізетін тауарлар/жұмыстар/қызметтер үшін Карта ұстаушылардан Саудагердің пайдасына Төлемдерді қабылдау сервистерін ұсыну аясындағы ақпараттық-технологиялық қолдау көрсетеді.

Жүйенің операторы Саудагердің тапсырмасы бойынша Есеп айырысу қатысушыларын ақпараттық және технологиялық қамтамасыз етуді, оның ішінде осы Шарттың талаптарында айқындалған талаптарды сақтай отырып, Жүйе арқылы аударым Алушылардың пайдасына Саудагер бастамашылық еткен төлемдер шеңберінде ақпаратты жинау, өңдеу және беруді жүзеге асыруға міндеттенеді.

1.     Сервистерді ұсыну шеңбері келесідей анықталады:

·      Қосылу шартының ерекшеліктері
·      Терминдер және олардың мағынасы

2.     Осы Шарттың мынадай ерекшеліктері бар:

·      Шарттың талаптарын Жүйе операторы стандартты нысанда айқындаған және осы
Шартқа тұтастай алғанда, алып қоюсыз және шектеусіз  қосылу арқылы Саудагер қабылдауы тиіс.
·      Шартта Жалпы және Арнайы талаптар бар.
·      Жалпы талаптар Реттеуші заңнамаға қарамастан анықталған және қолданылады.
·      Реттеуші заңнамаға байланысты Жалпы талаптарды толықтыру үшін Арнайы
талаптар айқындалған.
·      Жалпы шарттар мен Арнайы талаптар арасында қайшылықтар болған жағдайда,
Арнайы талаптар басым күшке ие болады.
·      Шарттың құрамдас бөліктерін құрайтын құжаттарға Саудагердің сауалнамасы,
сондай-ақ Арнайы талаптарда көрсетілген және оларды аударудың кері реттілігіне сәйкес басым күші бар өзге де құжаттар жатады.
·      Жүйе операторы Шарт талаптарына: Сервистердің сапасы мен қолжетімділігін
арттыруға;
Жүйенің тиімділігі мен сенімділігін қамтамасыз етуге; Реттеуші заңнаманы, Төлем әдістерінің ережелері мен шарттарын және олардың өзгерістерін сақтауға бағытталған өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізуге құқылы.
·        Мұндай өзгерістер мен толықтырулар, егер Шартта өзгеше көзделмесе, осындай өзгерістер мен толықтырулар жарияланған сәттен бастап қолданылады. Саудагер өзгерістер мен толықтырулар енгізілген сәттен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Жүйе Операторына жазбаша Өтініш жолдай отырып, өзгерістер мен толықтырулармен келіспеген жағдайда Шарттан бас тартуға құқылы. Жүйе операторы көрсетілген мерзімде Шарттың жаңа талаптарын қабылдаудан бас тарту туралы Саудагердің тиісті өтінішін алмаған жағдайда, Саудагер Шартты жаңа редакцияда қабылдаған болып есептеледі.
·      Жүйе Операторы төлемдерді өңдеумен байланысты операцияларды  Саудагердің
пайдасына жүзеге асырған жағдайда Жүйе Операторы комиссиялық сыйақы алады, ол қайтару операцияларын жасаған кезде қайтарылмайды.

3.     Көрсетілген терминдердің төмендегідей мағынасы бар:

·      Жүйе операторы - Реттеуші заңнамаға сәйкес Жүйенің жұмыс істеуін,
пайдаланылуын және қосылуын қамтамасыз ететін заңды тұлға.
·      «Freedom Pay» жүйесі - аппараттық-бағдарламалық кешен, сондай-ақ Сервистерді
ұсыну үшін Жүйе операторы пайдаланатын онымен байланысты құралдар мен ресурстар.
·      Сервис - үшінші тұлғалардың қатысуынсыз төлеушілерден қабылданған төлемдер
бойынша бенефициардың пайдасына соңғы ақша аударымдарын жүзеге асыру кезінде бенефициар (Саудагер) - дара кәсіпкер, заңды тұлға және төлем қызметтерін жеткізуші (банк) арасындағы ақпараттық және технологиялық өзара іс-қимылды қамтамасыз ететін қызметтер.
·      Төлем нұсқауы - Тапсырысты орындау есебіне төлемді қабылдау немесе төлеу
жөніндегі операцияны жүргізуге сұрау салу.
·      Төлемді қабылдау - Жіберушіден Саудагердің пайдасына ақша аудару.
·      Төлем - Саудагерден Алушының пайдасына ақша аудару.
·      Операция - төлемді қабылдау немесе төлеу операциясы.
·      Тапсырыс - Саудагер жеткізетін ТЖҚ.
·      Саудагер – Саудагер инфрақұрылымында ұсынылатын тауар және/немесе жұмыс
және/немесе қызмет.
·      Саудагер - қызметті заңды тұлға құрмай жүзеге асыратын заңды тұлға немесе жеке
тұлға (дара кәсіпкер), Реттеуші заңнамаға сәйкес Тапсырысты ресімдеуді және орындауды қамтамасыз етеді.
·      Жөнелтуші - Төлемдерді қабылдау сервисін пайдалана отырып Тапсырысты
ресімдеген жеке немесе заңды тұлға.
·      Алушы - Төлем сервисін пайдалана отырып Тапсырысты ресімдеген жеке немесе
заңды тұлға.
·      Құралдар мен ресурстар – ұйымдастырушылық, ақпараттық, технологиялық,
материалдық, зияткерлік, еңбек, қаржылық, құқықтық және өзге де құралдар мен ресурстарды қоса алғанда (бірақ олармен шектелмей): Интернет желісіндегі сайт, үй-жай мен жабдық, ақпараттық жүйе, персонал, ақша қаражаты, тіркеу, лицензиялар, шарттық қатынастар, ережелер және стандарттар және басқалар.
·      Саудагердің инфрақұрылымы – оларды пайдалануды Саудагер қамтамасыз ететін
құралдар мен ресурстар.
·      Есеп айырысуға қатысушылар - Жөнелтуші, Алушы, Саудагер, Банк, Жүйе
операторы, есеп айырысудың өзге де қатысушылары (қажет болған жағдайда).
·      Төлем әдісі - Жүйе операторымен және Шарт бойынша қатынастарда Төлем әдісін
ұсынатын заңды тұлғаны (банкті немесе өзге ұйымды) қоса алғанда, есеп айырысуға қатысушылар арасында операцияларды жүргізудің авторизациясын және тиісті тәсілін қамтамасыз ететін белгілі бір сауда маркасы бар қаражат пен ресурстардың жиынтығы.
·      Банк – Интернет – эквайринг шарты талаптарында Төлем карталарын (олардың
деректемелерін) пайдалана отырып, Карта ұстаушылардың тауарлар/жұмыстар/көрсетілетін қызметтерді сатып алу операцияларын жүзеге асыру кезінде Саудагерлерге ақша қаражатын қабылдауды және төлеуді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банкі.
·      Шарт - Шарттың құрамдас бөліктерін құрайтын Жалпы талаптарды, Арнайы
талаптар мен құжаттарды қоса алғанда, Жүйе Операторының сайтында орналастырылған осы «Freedom Pay» жүйесіне қосылу шарты.
·      Жеке кабинет – Оператор Жүйесіндегі Саудагердің мамандандырылған бөлімі, ол
Саудагерге Сервистер бойынша операциялар, сондай-ақ Оператор Жүйесінің өзге де функционалдық мүмкіндіктерін пайдалану туралы ақпаратқа қол жеткізуге мүмкіндік береді.
·      Реттеуші заңнама - Шарт бойынша Тараптардың қатынастарын реттеу мақсатында
арнайы талаптарға сәйкес айқындалған елдің заңнамасы.
·      Тарап - талаптар мәнмәтініне сәйкес Жүйенің Операторы немесе Саудагер.
·      Тараптар - Жүйе Операторы және Саудагер.
·      Халықаралық төлем әдісі, ХТӘ - «Visa», «Master Card» сауда маркасымен
операцияларды жүргізу тәсілі ретінде карталарды авторизациялауды және қабылдауды қамтамасыз ететін төлем әдісі. Шарт бойынша ХТӘ ретінде өзге де халықаралық және ұлттық Төлем әдістері, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей, «Union Pay», «American Express», «Diners Club», «JCB» және т. б. көрсетілуі мүмкін.
·      Қолданылатын талаптар - Реттеуші заңнама, қолданылатын Төлем әдістерінің
ережелері мен стандарттары, Жүйе Операторының ЖҰТ-ы, Шартты қоса алғанда, қабылданған шарттық міндеттемелер.
·      ІНҚ - ішкі нормативтік құжаттар.
·      Операциялар тізілімі - есепті кезеңдегі операциялардың сомалары мен өзге де
деректерін көрсете отырып, Жүйе Операторының автоматты түрде қалыптастырылатын есебі.
·      Карта, төлем карточкасы - мұндай төлем карточкасын ұстаушыға төлемдерді,
аударымдарды жүзеге асыруға, банкоматтардан қолма-қол ақша алуға, сондай-ақ төлем карточкасының эмитент-банкі айқындаған және оның талаптарынде  басқа да операцияларды жүргізуге мүмкіндік беретін ақпаратты қамтитын банк шотын басқаруға қол жеткізу құралы.
·      POS-терминал – соның көмегімен төлем карточкасын пайдалана отырып, Төлем
қабылданатын электрондық-механикалық құрылғы.
·      Өзге терминдер – мағынасы Арнайы талаптарда, сондай-ақ Шарттың құрамдас
бөліктерін құрайтын өзге де құжаттарда айқындалған терминдер.
4.     Сервистерді ұсыну тәртібі мыналармен айқындалады:

·      Саудагерді Жүйеге қосу
·      Есептеу
·      Саудагерді Жүйеден ажырату
5.     Саудагерді жүйеге қосу тәртібі келесі шартты кезеңдерден тұрады:

·      Өтінімді тіркеу
·      Жеке кабинетке кіру
·      Сауалнаманы толтыру
·      Құжаттар пакетін жинау
·      Тексеру
·      Шартқа қосылу
·      Интеграция
·      Операцияларды өңдеу параметрлерін теңшеу
·      Тестілеу
·      «Жауынгерлік режимді» белсендіру

6.     Өтінімді тіркеу:

·      Саудагер жүйе операторының сайтында қосылуға өтінім берудің тиісті
функционалын қолдана отырып, жүйеге қосылуды бастайды.
·      Жүйе Саудагердің қосылуға өтінімін автоматты түрде тіркейді және өтініш берген
кезде көрсетілген электрондық пошта мекенжайына растау жібереді.

7.     Жеке кабинетке кіру:

·      Саудагердің қосылуға өтінімін тіркеу туралы растау жүйеде Саудагердің жеке
кабинетіне кіруге рұқсат беру үшін нұсқаулықты, идентификаторды (логинді) және парольді қамтиды.
·      Осы нұсқаулыққа сүйене отырып, Саудагер Жеке кабинетте авторизацияланады
және сауалнаманы толтыруға көшеді.
8.     Сауалнаманы толтыру:

·      Саудагер Жеке кабинетте сауалнаманы реттеуші заңнамаға және шарттың
талаптарына сәйкес деректерді көрсету арқылы толтырады.
·      Сауалнаманы толтыруға жәрдемдесу үшін Саудагер өтінімді тіркеу туралы алынған
растауда немесе жүйе операторының сайтында көрсетілген байланыстар бойынша жүйені
қолдау қызметіне жүгіне алады.
·      Сауалнаманы толтыруға жәрдемдесу үшін Жүйе операторы қосылуға арналған
өтінімде көрсетілген контактілер бойынша Саудагермен өз бетінше байланыса алады.

9.     Құжаттар пакетін жинау:

·      Саудагер жүйе операторына Жеке кабинетте көрсетілген шарттарға сәйкес
сауалнаманы толтыруға байланысты талап етілетін құжаттар пакетін ұсынады.
·      Құжаттар топтамасын бастапқы ұсынуды Саудагер Жеке кабинетте құжаттардың
суреттерін немесе түпнұсқаларының көшірмелерін жүктеу арқылы жүзеге асырады.
10.   Тексеру:

·      Жүйе операторы сауалнама мен құжаттар пакетінің толықтығы мен қолданыстағы
талаптарға сәйкестігін тексереді.
·      Қажет болған жағдайда, қолданылатын талаптарға сәйкес Жүйе операторы
Саудагерден тексеру үшін жетіспейтін немесе қосымша құжаттарды сұрайды.
·      Жүйе операторы Саудагерге тексеру нәтижесі туралы хабарлайды.
11.   Шартқа қосылу:

·      Тексеру нәтижесі оң болған жағдайда Саудагер шартқа қосылады.
·      Егер Арнайы талаптарда өзгеше тікелей айқындалмаса, Саудагердің жүйе
операторына қолданылатын талаптарға сәйкес куәландырылған сауалнаманы, құжаттар топтамасын және шарттың құрамдас бөліктерін құрайтын өзге де талап етілетін құжаттарды ұсынуы шарттарды қабылдауды және Шартқа қосылуды білдіреді.
·      Шарт Жүйе операторы Саудагердің қолданылатын талаптарға сәйкес
куәландырылған және тексерудің оң нәтижесіне толық сәйкес келетін шарттың құрамдас бөліктерін құрайтын сауалнаманы, құжаттар топтамасын және өзге де талап етілетін құжаттарды ұсыну фактісін тіркеген кезден бастап күшіне енеді.
12.   Интеграция:

·      Жүйе операторы Саудагерге жүйемен интеграциялау жөніндегі құжаттаманы
ұсынады және қажет болған жағдайда Саудагерге жүйемен интеграциялауды жүзеге асыруға жәрдемдеседі.
·      Саудагер алынған құжаттамаға сәйкес жүйемен интеграцияны жүзеге асырады.
13.   Операцияларды өңдеу параметрлерін теңшеу:

·      Жүйе операторы шарт талаптарына және қолданылатын талаптарға сәйкес жүйеде
Саудагердің операцияларын өңдеу параметрлерін реттейді.
·      Жүйе операторы сервистер шеңберінде жүйе операторының ұсынуы тиіс
виртуалды және/немесе материалдық жабдықты (оның ішінде электрондық және/немесе жердегі POS-терминалдарды) Саудагерге береді.
14.   Тестілеу:

·      Бастапқыда Жүйе операторы Саудагерге операцияларды жүргізудің сынақ режимін
орнатады.
·      Саудагер жүйе арқылы сынақ режимінде операцияларды жүргізеді, жүйе
операторына анықталған қателер туралы хабарлайды және Саудагер жағында туындайтын қателерді жояды.
·      Жүйе операторы анықталған қателерді жояды және Саудагерге Саудагер жағында
  • пайда болатын қателер туралы хабарлайды.
15.   «Жауынгерлік режимді» белсендіру:

·      Операцияларды өңдеу параметрлерін реттегеннен кейін Жүйе операторы
Саудагердің жүйеде операцияларды жүргізудің «жауынгерлік режиміне» өту мүмкіндігін іске қосады.
16.   Есептеулер жүргізу:

·      Жүйе операторы жүйе арқылы Шарттың Арнайы талаптарында көрсетілген жүйе
операторының транзиттік шотына түскен Саудагердің пайдасына қабылданған төлемдер бойынша ақша қаражатын жинауды жүзеге асырады.
·      Жүйе операторы қабылданған төлемдер бойынша ақшалай қаражатты
саудалаушының толтырылған және қол қойылған сауалнамасында көрсетілген есеп айырысу шотына сыйақыны шегергенде, сондай-ақ Шартта көрсетілген мерзімдер мен шарттарда аударады.
·      Төлем операциялары келісімшартта көрсетілген жүйе операторының транзиттік
шотына ақша қаражатын аудару арқылы Саудагер толықтыратын жүйедегі Саудагердің балансы есебінен жүзеге асырылады. Саудагердің балансын жүйеде толықтыру Саудагердің ақша қаражаты жүйе операторының транзиттік шотына түскен сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
·      Жүйе операторы карта ұстаушыға карта ұстаушының операция жасағанын және
жүйе операторының комиссия картасы ұстаушысынан есептен шығарылғанын растайтын электрондық құжатты береді.
·      Төлемдерді қабылдағаны және төлемдерді жүзеге асырғаны үшін жүйе
операторының сыйақысы қабылданған төлемдер сомасынан және мөлшері Шарттың Арнайы талаптары бөлімінде көрсетілген тиісінше төлемдер сомасынан белгілі бір пайыздық мөлшерлемені құрайды және жүйе автоматты түрде қалыптастыратын Тізілімдер негізінде есептеледі.
·      Жүйе операторы ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейін
Тізілімдер негізінде көрсетілген қызметтердің (орындалған жұмыстардың) актісін электрондық түрде қалыптастырады және Саудагердің электрондық мекенжайына жібереді.
·      Саудагер көрсетілген қызметтердің (орындалған жұмыстардың) актісін алған
күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде тізілімдерде көрсетілген деректерді салыстырып тексеруді жүзеге асыруға міндетті. Қарсылықтар болмаған кезде Жүйе операторы осы тармақта көрсетілген мерзімде көрсетілген қызметтер (орындалған жұмыстар) актісінің 2 (екі) данасына және көрсетілген қызметтер (орындалған жұмыстар) актісінде көрсетілген сыйақы сомасына шот-фактураға қол қояды және Саудагерге жібереді.
·      Саудагер жүйе операторынан алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тараптар
қол қойған көрсетілген қызметтер (орындалған жұмыстар) актісінің бір данасына қол қояды және жүйе операторына жібереді. Екінші данасы Саудагерде қалады.
·      Тізілімдерде келтірілген деректермен келіспеген жағдайда Саудагер 5 (бес) жұмыс
күні ішінде жүйе операторына салыстырып тексеруді жүзеге асыру үшін дәлелді негіздеме мен растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.
·      Саудагердің дәлелді негіздемесі келіп түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні
ішінде Жүйе операторы Саудагер анықтаған сәйкессіздіктерді салыстыруды жүзеге асыруға міндетті. Егер салыстырып тексеруді жүзеге асыру кезінде сәйкессіздіктер расталса, Жүйе операторы Шарттың осы тармағында белгіленген мерзім ішінде түзетілген деректер негізінде көрсетілген қызметтер актісін қалыптастырады. Бұдан әрі Тараптар Шарттың 16-тармағының 7 және 8-бөлімдері негізінде әрекет етеді.
·      Егер Саудагер 10 (он) жұмыс күні ішінде жүйенің операторы мекенжайына өз
тарапынан қол қойылған көрсетілген қызметтер (орындалған жұмыстар) актісін немесе шарттың 16-тармағының 9-бөлігінде көзделген дәлелді негіздемені ұсынбаған жағдайда, көрсетілген қызметтер (орындалған жұмыстар) актісін Саудагер қабылдаған, ал қызметтер оператор тиісінше көрсеткен болып есептеледі Жүйелер

17.   Саудагерді жүйеден ажырату тәртібі келесі шартты кезеңдерден тұрады:

·      Шартты бұзу туралы хабарлама
·      Операцияларды бұғаттау
·      Жабдықты қайтару
·      Өзара есеп айырысуларды жүргізу
·      Жеке кабинетке кіруді жабу
·      Құжаттарды сақтау
18.   Шартты бұзу туралы хабарлама:

·      Жүйеден ажыратуға бастамашы болған Тарап екінші Тарапқа шарттың талаптарына
сәйкес шартты бұзу туралы хабарламаны осындай бұзудың күні мен негіздерін (бар болса) көрсете отырып жібереді.
·      Бұзу мерзімі шарттың талаптарына сәйкес белгіленеді.
19.   Операцияларды бұғаттау:

·      Жүйеден ажыратуға бастамашы болған тарап шартты бұзу туралы хабарлама
жіберілген күннен бастап жүйе арқылы операциялардың жүргізілуіне тосқауыл қояды.
·      Шартты бұзу туралы хабарлама алған Тарап, егер Арнайы талаптарда өзгеше
белгіленбесе, мұндай хабарламаны алған күннен бастап жүйе арқылы операциялардың жүргізілуіне тосқауыл қояды.
20.   Жабдықты қайтару/өшіру:

·      Саудагер сервистер шеңберінде Жүйе операторы ұсынған жабдықты (электрондық
және жердегі POS-терминалдардан) қайтарады және / немесе ажыратады.

21.   Өзара есеп айырысуларды жүргізу:

·      Жүйе арқылы операцияларды жүргізуді бұғаттағаннан кейін тараптар Шартта
белгіленген мерзімде және талаптарда салыстырып тексеруді және кейіннен өзара есеп айырысуды жүргізеді.
·      Саудагер сервистер шеңберінде Жүйе операторы ұсынған жер үсті жабдықтарын
(POS-терминалдар) қайтарады (егер бұрын алынған болса).
22.   Жеке кабинетке кіруді жабу:

·      Тараптар өзара есеп айырысуларды аяқтаған және ол бойынша қабылданған
міндеттемелерді орындаған жағдайда шарт бұзылған болып есептеледі.
·      Шарт бұзылғаннан кейін Жүйе операторы Саудагердің жүйедегі жеке кабинетке
кіруіне тосқауыл қояды.

23.   Деректер мен құжаттарды сақтау:

·      Шарт бұзылғаннан кейін Жүйе операторы Саудагердің деректері мен құжаттарын
Арнайы талаптарға және өзге де қолданылатын талаптарға сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақтайды.

24.   Сервистерді ұсынуға қойылатын талаптар мыналармен айқындалады:

·      Chargeback, карта ұстаушыға ақшаны қайтару
·      Тараптардың Жауапкершілігі
·      Құпиялылық
·      Дауларды реттеу
·      Жүйені пайдалану үшін Саудагерге қойылатын талаптар

25.   Тараптардың құқықтары мен міндеттемелері мыналармен айқындалады:

·      Саудагердің Құқықтары
·      Саудагердің Міндеттемелері
·      Жүйе Операторының Құқықтары
·      Жүйе Операторының Міндеттемелері
26.   Саудагердің Құқықтары:

·      Оператордың жеке кабинетке кіру жүйесін ұсынғаннан кейін жүйенің
функционалдық мүмкіндіктерін пайдалану;
·      Жүйені пайдалануға байланысты жүйе операторынан техникалық және ақпараттық
қолдау алу;
·      Логотипті, тауар белгісін, фирмалық атауды немесе жүйе операторын
Дараландырудың өзге де құралдарын қоса алғанда, жүйе операторымен ынтымақтастық туралы ақпаратты Тараптардың алдын ала келісу шартымен қолданылатын талаптарға сәйкес Саудагердің инфрақұрылымында орналастыруға;
·      Қолданыстағы талаптарға сәйкес жүйемен өзара әрекеттесуді тоқтату;
·      Талап қою және Оператор қолданыстағы талаптарды бұзған жағдайда нақты
залалды өтеуді талап ету;
·      Жауапты сақтау шарттарына және шарттың құрамдас бөліктерін құрайтын өзге де
құжаттарға сәйкес сервистер шеңберінде Жүйе операторы ұсынған электрондық және/немесе жерүсті жабдықтарын (оның ішінде POS-терминалдарды) пайдалану.

27.   Саудагердің міндеттемелері:

·      Шарттың талаптарына және қолданылатын талаптарға сәйкес жүйені пайдалану;
·      Операторға жүйені пайдалануға, оның ішінде жүйеге қосылуға және ажыратуға
байланысты қажетті сенімді деректер мен ақпаратты ұсыну;
·      Жеке кабинетке кіру идентификаторының (логинінің) және құпия сөзінің
құпиялылығын қамтамасыз ету және оған жауап беру;
·      Сатушының жеке кабинетінде кіру идентификаторы мен паролін және
функционалын рұқсатсыз пайдалану туралы жүйе операторына дереу хабарлау;
·      Жүйемен өзара әрекеттесу кезінде қолданылатын инфрақұрылымның қауіпсіздігін
қамтамасыз ету және оған жауап беру;
·      Қолданыстағы талаптарға сәйкес тергеу жүргізу кезінде көмек көрсету және
қажетті ақпарат беру;
·      Жүйені қолданылатын талаптарға сәйкес заңсыз қызметте пайдаланбау, оның
ішінде, бірақ онымен шектелмей, сервистер жүйесінің операторы ұсынатын және жүйе операторының іскерлік беделіне тікелей немесе жанама нұқсан келтіруге қабілетті басқа адамдарды адастыратын іс-әрекеттер жасамау;
·      Өз юрисдикциясындағы елдің заңнамасына сәйкес жүйедегі операциялардан
түсетін кірістерді дербес есепке алу және салықтарды төлеу;
·      Жүйеде қолма-қол ақшаның теріс балансына жол бермеңіз;
·      Жүйеде жүргізілген тоқтатылған және/немесе даулы операциялар үшін толық
жауап беріңіз;
·      Жүйе операторының талабы бойынша Саудагердің қолданылатын талаптарды
бұзуы нәтижесінде, оның ішінде шартты бұзған күннен бастап күнтізбелік 180 (жүз сексен) күн ішінде төлем әдісімен салынған айыппұл санкциялары бойынша келтірілген расталған нақты залалды өтеуге;
·      Оператордың шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзуына тікелей қатысы жоқ кез
келген шағымдарды дербес шешу;
·      Жүйе операторы ұсынған операцияларды жүргізу шарттары туралы ақпаратты
орналастыру;
·      Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттемелерін жүйе операторының жазбаша
келісімінсіз шарт бойынша тарап болып табылмайтын үшінші тұлғаға бермеу;
·      Шарт бойынша міндеттемелерді толық және уақтылы орындау үшін елеулі маңызы
бар барлық өзгерістер туралы жазбаша түрде уақтылы хабардар ету;
·      Жауапты сақтау шарттарына және шарттың құрамдас бөліктерін құрайтын өзге де
құжаттарға сәйкес сервистер шеңберінде Жүйе операторы ұсынатын алынған жерүсті жабдықтарын (оның ішінде POS-терминалдарды) қабылдау, сақтау және қайтару.
28.   Жүйе Операторының құқықтары:

·      Қызметтерді ұсыну үшін Саудагер ұсынған мәліметтер мен ақпаратты
пайдаланыңыз;
·      Логотипті, тауар белгісін, фирмалық атауды немесе Саудагерді Дараландырудың
өзге де құралдарын қоса алғанда, Саудагермен ынтымақтастық туралы ақпаратты Тараптардың алдын ала келісу шартымен қолданылатын талаптарға сәйкес Жүйе операторы пайдаланатын құралдар мен ресурстарда орналастыруға;
·      Шарттың талаптарын, жұмыс істеу тәртібі мен шарттарын, сондай-ақ
қолданылатын \талаптарға сәйкес жүйенің функционалдық мүмкіндіктерін айқындау және оларға өзгерістер енгізу;
·      Саудагердің Жеке кабинетінің функционалдығын өзгерту, кеңейту немесе шектеу,
сондай-ақ Саудагердің қолданыстағы талаптарға сәйкес жеке кабинетке кіруіне тыйым салу;
·      Жүйенің жұмыс істеуін және/немесе сервистерді ұсынуды ақаулар, қателер мен
ақаулар анықталған не Саудагер қолданылатын талаптарды бұзған жағдайда, сондай-ақ рұқсатсыз кірудің алдын алу немесе болдырмау және күдікті немесе алаяқтық операцияларды жүргізу мақсатында тоқтата тұру;
·      Саудагерден деректер мен ақпаратты сұрату, сондай-ақ сервистерді ұсынуға
байланысты қажетті өзге де шараларды қабылдау;
·      Талап қою және Саудагер қолданыстағы талаптарды бұзған жағдайда нақты
залалды өтеуді талап ету;
·      Шартта көзделген комиссиялық сыйақыны алу;
·      Шарт бойынша Саудагердің орындалмаған міндеттемелерінің сомасын жүйенің
балансынан акцептісіз тәртіппен есептен шығару;
·      Саудагердің жауапты сақтау шарттарына және шарттың құрамдас бөліктерін
құрайтын өзге де құжаттарға сәйкес сервистер шеңберінде Жүйе операторы ұсынған алынған жабдықты (оның ішінде POS-терминалдарды) сақтауға және пайдалануға қойылатын талаптарды сақтауын тексеру.
29.   Жүйе Операторының Міндеттемелері:

·      Қолданыстағы талаптарға сәйкес көзделген жүйенің жұмыс істеуін тоқтата тұру
жағдайларын қоспағанда, жүйенің тәулік бойы үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
·      Жүйенің жұмыс істеуін қалпына келтіру бойынша қажетті шараларды дереу
қабылдау және жүйенің жұмыс істеуін тоқтата тұрудың себептері мен мерзімдері туралы Саудагерге хабарлау;
·      Операцияларды жүргізу кезінде қауіпсіздіктің тиісті жағдайларын, оның ішінде
құпиялылықты және қолданылатын талаптарға сәйкес дербес деректерді қорғауды қамтамасыз ету;
·      Сервистерді ұсынуға байланысты ақпараттық және техникалық қолдауды
қамтамасыз ету;
·      Саудагердің талабы бойынша оператордың қолданылатын талаптарды бұзуы
салдарынан келтірілген расталған нақты залалды өтеу;
·      Жауапты сақтау шарттарына және шарттың құрамдас бөліктерін құрайтын өзге де
құжаттарға сәйкес сервистер шеңберінде жүйе операторының ұсынуы тиіс жабдықты (оның ішінде POS-терминалдарды) Саудагерге беру.

30.   Chargeback, карта иесіне ақшаны қайтару:

·      Жүйе операторы /Банк Chargeback алған жағдайда, Жүйе операторы
тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді жеткізу жөніндегі міндеттемелердің орындалғанын растайтын құжаттарды ұсыну туралы Саудагерге жазбаша талаппен (қағаз тасымалдағышпен немесе электрондық түрде) жүгінеді.
·      Саудагер жүйе операторына шарт талаптарына сәйкес Жүйе операторы талап еткен
құжаттарды Шарттың Арнайы талаптарында көрсетілген мерзімде ұсынуы тиіс.
·      Саудагерден шарт талаптарына сәйкес жүйе /Банк операторына ұсыну үшін қажетті
құжаттар болмаған кезде не оларды шарттың 30-тармағының 1 және 2-бөлімдерінде көрсетілген мерзімде ұсынбаған жағдайда, не егер Саудагер өз міндеттемелерін карта ұстаушының алдында Саудагердің орындамау немесе тиісінше орындамау фактісіне сәйкес немесе егер транзакцияны сөзсіз ЖПҚ / банк алаяқтық деп таныған жағдайда, жүйенің операторы өз қаражаты есебінен карта ұстаушыға қайтарылатын транзакция сомасын қайтарады және кейіннен бұл соманы ақша есебінен ұстайды, Саудагердің шотына аударылуы тиіс. Саудагер осымен жүйе операторының Жүйе операторы не Банк карта ұстаушыға қайтарған транзакция сомасын Саудагердің шотына аударылуы тиіс ақша есебінен ұстап қалуға өзінің келісімін білдіреді.
·      Жүйе операторының транзакциялар бойынша ақшаны Саудагердің шотына аударуы
мұндай транзакциялардың санкциялануын түпкілікті және даусыз мойындауды білдірмейді. Мұндай транзакциялар Қазақстан Республикасының заңнамасына, шартқа және ЖПҚ ережелеріне сәйкес санкцияланбаған деп танылуы мүмкін. Осымен Саудагер транзакцияны алаяқтық деп тануға байланысты барлық тәуекелдерді өзіне алады және chargeback жүйесінің операторы сөзсіз жүйенің операторына ақша қайтаруға міндеттенеді
·      Санкциялануы банкте, күдік жүйесінің операторында туындайтын транзакциялар
жүйесінің операторы Банк анықтаған жағдайда, жүйенің операторы жүйе операторының Интернет-төлемдер жүйесі арқылы карталарды пайдалана отырып, Саудагердің интернет-дүкенінде Тауарларға/жұмыстарға/қызметтерге ақы төлеу бойынша төлемдерді тоқтата тұруға және Саудагердің шотына осындай транзакциялар бойынша ақша аударуға құқылы. Ақшаны есептеуді тоқтата тұру транзакциялардың санкциялануын тергеу мерзіміне, бірақ транзакция жасалған сәттен бастап 180 (жүз сексен) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімге жүзеге асырылады.
·      ЖПҚ транзакциялардың санкцияланбағанын мойындаған жағдайда, банкке, ЖПҚ
жүйесінің операторына Санкциялар тағайындалғанға дейін жүйенің операторы орындалуын қамтамасыз ету мақсатында сомаларды санкцияланбаған транзакциялар бойынша Саудагердің шотына аудармауға құқылы.
·      Егер транзакциялар бойынша Санкциялар тағайындау үшін ЖПҚ талаптарында
көзделген мерзімдер аяқталғанға дейін мұндай санкциялар тағайындалса, Жүйе операторы Саудагердің қаражаты есебінен рұқсат етілмеген транзакциялар сомасын ЖПҚ өтейді.
·      Егер транзакциялар бойынша Санкциялар тағайындау үшін ЖПҚ талаптарында
көзделген мерзімдер өткеннен кейін жүйе операторына мұндай санкциялар тағайындалмаса не егер ЖПҚ Шарттың осы бөлігіне сәйкес Жүйе операторы ұстаған сомалар бойынша транзакциялардың санкцияланғанын мойындаса, Жүйе операторы ұсталған қаражатты Саудагердің шотына қайтаруға міндеттенеді.
·      Егер Chargeback сомасы көрсетілген пайыздан асатын күннің алдындағы
Саудагерге қатысты барлық транзакциялар сомасының 1% - ((бір пайызын) асқан жағдайда, Жүйе операторы транзакцияларды өңдеуді (Саудагердің шоттарына ақша аударуды қоса алғанда) 180 (жүз сексен) күнтізбелік күнге дейінгі мерзімге тоқтата тұруға құқылы.
·      Күмәнді карточкалық операциялар бойынша ЖПҚ есептерінде Ақпарат
және/немесе Саудагердің транзакциялары бойынша Chargeback саны бір жыл ішінде Саудагердің барлық транзакциялары сомасының 5% - дан асқан жағдайда, Жүйе операторы Саудагердің шотына ақша аударуды қоса алғанда, Саудагердің транзакцияларын өңдеуді тоқтатуға құқылы.
31.   Тараптардың жауапкершілігі мыналармен айқындалады:

·      Тараптардың Жауапкершілігі
·      Жауапкершілікті шектеу
·      Форс-мажор

32.   Тараптардың Жауапкершілігі:

·      Саудагер Шарт талаптарын бұза отырып жүйе арқылы жасалған төлеу мен төлемдерге
қатысты Интернет-дүкенді басқаруға рұқсаты бар адамдардың іс-әрекеттері үшін, сондай-ақ жүйе операторына және есеп айырысуға қатысушыларға қарсы бағытталған іс-әрекеттер үшін жүйе операторының алдында толық көлемде жауапты болады.
·      Жүйе операторы Шарт талаптарын бұза отырып жүйе арқылы жасалған төлеулер
мен төлемдерге қатысты жүйені басқаруға рұқсаты бар адамдардың іс-әрекеттері үшін, сондай-ақ есеп айырысуға қатысушыларға қарсы бағытталған іс-әрекеттер үшін Саудагер алдында толық көлемде жауапты болады.
·      Саудагер жүйе операторына және үшінші тұлғаларға өзінің қызметін жүзеге
асыруда, оның  ішінде қызметті жүйе арқылы жүзеге асыруда қолданылатын талаптарды сақтамау салдарынан келтірілген залалдар үшін толық көлемде жауапты болады.
·      Жүйе операторы өз қызметін жүзеге асыруда, оның ішінде өз жүйесі арқылы жүзеге
асыруды қоса алғанда, өз қызметін жүзеге асыруда қолданылатын талаптарды сақтамау салдарынан үшінші тұлғаларға, Саудагерге келтірілген залалдар үшін толық көлемде жауапты болады.
·      Жүйе операторында Саудагердің карта ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін
орындамауы себебінен карта ұстаушылар ұсынған өтініштерге байланысты Саудагердің әрекетінің немесе әрекетсіздігінің кінәсінен қандай да бір залал туындаған жағдайда, Саудагер бұл залалды толық көлемде өтеуге міндеттенеді.
·      Жүйе операторында Саудагердің Жүйе операторы алдындағы өз міндеттемелерін
тиісінше және (немесе) уақтылы орындамауы себебінен Саудагердің әрекетіне немесе әрекетсіздігіне байланысты қандай да бір нақты келтірілген залалдар туындаған жағдайда, Саудагер осы залалдарды толық көлемде өтеуге міндеттенеді.
·      Тараптар қолданыстағы қолданыстағы талаптарға сәйкес Шартта көрсетілген құпия
ақпаратты жария еткені немесе жоғалтқаны үшін жауапты болады.
·      Саудагер жүйенің операторына, егер мұндай шығындар Саудагердің ТЖҚ-ны
сатумен байланысты болса, қолданылатын талаптарға сәйкес сатуға тыйым салынған және халықаралық төлем жүйелерінің ережелеріне сәйкес Интернет арқылы сатуға тыйым салынған кез келген залалды өтеуге міндетті.
·      Саудагер жүйенің операторына Саудагердің кінәсінен ЖПҚ бұзушылықтары
шеңберінде айыппұлдардан туындаған айыппұлдар мен шығындарды өтеуге міндетті.
·      Егер Тараптардың бірінің әрекеттері екінші Тарапқа залал келтіруге (нақты залалды
және жоғалған пайданы қоса алғанда) және/немесе іскерлік беделге нұқсан келтіруге әкеп соқтырған жағдайда, кінәлі Тарап зардап шеккен тарапқа келтірілген залалды/залалды өтейді, олардың сомасы зардап шеккен Тарап қойған жазбаша шағымда көрсетіледі және екі тарап қол қойған келісу актісімен түзетілуі мүмкін.
·      Тараптар әрбір жеке жағдайда залалды және/немесе залалды өтеу тәртібін
белгілейді.
33.   Жүйе операторы Саудагер алдында жауап бермейді:

·      Саудагердің жеке кабинетіне үшінші тұлғаларға рұқсат беруі немесе құпиялылық
міндеттемелерін өзге де бұзуы;
·      жеке кабинетке кіру және/немесе жүйемен өзара әрекеттесу кезінде зиянды
бағдарламалық қамтамасыз етудің болуы;
·      ТЖҚ жеткізу жөніндегі мәмілелерге немесе жүйені пайдалана отырып Саудагер
жасасатын өзге де мәмілелерге қатысты кез келген даулар;
·      салық, реттеуші және құқық қорғау органдарының Саудагерге жүйені пайдалана
отырып, оның мәмілелері бойынша есептілікке немесе салық салуға қатысты талаптары;
·      жүйе операторының қасақана әрекеттері немесе әрекетсіздігі себебінен болмаған
аппараттық немесе бағдарламалық құралдардың жұмысындағы ақаулар мен қателерге байланысты жүйенің уақытша жұмыс істемеуі (электр қуаты мен байланыс желілерінің ажыратылуы немесе бүлінуін, бағдарламалық қамтамасыз етудің, Интернет-провайдерлердің, төлем жүйелерінің, Банктің, өзге де арналардың жұмысындағы ақауларды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей үшінші тұлғалар қамтамасыз ететін және қызмет көрсететін байланыстар мен коммуникациялар);
·      Саудагердің дұрыс емес деректер мен ақпарат беруіне не жаңартылған деректер мен
ақпарат бермеуіне онымен байланысты хабарласудың мүмкін еместігі;
·      Саудагер  Шарт талаптарының өзекті нұсқасымен немесе қолданылатын
талаптармен таныспау;
·      Саудагердің немесе Саудагердің клиенттерінің қолданылатын талаптарды бұзуы;
·      Саудагердің Жеке кабинетте өкімдерді дұрыс немесе қате қалыптастыруы;
·      төлем нұсқау жүйесінің операторына қате немесе шатасып беруі;
·      төлем нұсқауының дұрыс емес деректерін жүйенің операторына дұрыс толтырмау
және/немесе дұрыс бермеу;
·      нақты залал шегінен шығатын жанама залалдар, оның ішінде: келісімшарттарды,
клиенттерді, уақытты, деректерді, беделді немесе басқа ресурстарды жоғалтудан және/немесе алмаудан жоғалған пайда;
·      Саудагердің ақпараттық ресурстарында орналастырылған ақпараттың дұрыс еместігі.
34.   Еңсерілмейтін күш мән-жайлары (бұдан әрі-Форс-мажор):

·      Тараптар шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны
үшін, егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш (форс-мажор) мән-жайларының салдары болып табылса, оған Тараптар болжай алмайтын немесе алдын ала алмайтын оқиғалар, оның ішінде: дүлей табиғи құбылыстар, әскери іс-қимылдар, ереуілдер, жаппай тәртіпсіздіктер, техниканың істен шығуына, бағдарламалық қамтамасыз етудің және деректерді беру жүйесінің бұзылуына, сондай-ақ мемлекеттік органдардың актілер шығаруына, заңнамалық актілердің күшіне енуіне әкеп соғатын басқа да мән-жайлар, Тараптардың бірінің орындауы үшін міндетті және шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына кедергі келтіретін мемлекеттік билік және басқару органдарының үкіметтік қаулылары мен өкімдері.
·      Форс-мажорлық мән-жайлар туындаған кезде Шарт бойынша өз міндеттемелерін
орындамайтын Тараптардың әрқайсысы осындай мән-жайлар туындаған кезден бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде бұл туралы Тараптардың екіншісіне жазбаша түрде хабарлау жөнінде шаралар қолдануға міндетті.
35.   Құпиялылық:

·      Тараптар шарт бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты Тараптардың
әрқайсысының атынан ақпарат алуға және беруге уәкілетті тараптардың жауапты тұлғаларын қоспағанда, Тараптардың әрқайсысы үшін құпия болып табылатын, шартты орындау барысында алынған мәліметтерді жария етпеу міндеттемелерін өзіне қабылдайды. Шарттағы құпия ақпарат деп жария етілуі Тараптардың кез келгенінің іскерлік беделіне әкелуі және/немесе әсер етуі мүмкін жалпыға қолжетімді емес мәліметтер, оның ішінде клиенттер, операциялардың сомалары мен көлемі, комиссиялық сыйақы және Тараптардың өзге де коммерциялық ақпараты туралы ақпарат түсініледі.
·      Шарт жасасу фактісі және шарттың мәні құпия ақпарат болып табылмайды.
·      Құпия ақпарат үшінші тұлғаларға Шарт талаптарын орындау үшін қолданылатын
талаптарда белгіленген тәртіппен немесе ақпарат жария етілуі мүмкін Тараппен алдын ала жазбаша келісім бойынша ғана берілуі мүмкін (ақпараттың сипатын, үшінші тұлғаны, мақсаттарды, себептерді және ақпаратқа қатысты өзге де маңызды сәттерді көрсете отырып).
·      Шарттың қолданылуы тоқтатылған жағдайда Тараптар ақпаратты берген
Тараптардың тиісті рұқсатынсыз алынған ақпаратты өз мүдделеріне және/немесе үшінші тұлғалардың мүдделеріне жария етпеуге және пайдаланбауға міндеттенеді.
36.   Дауларды реттеу:

·      Шарттың талаптарында көзделмеген барлық жағдайларда Тараптар Арнайы
талаптарда айқындалған реттеуші заңнаманы басшылыққа алады.
·      Шарттан немесе оған байланысты туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер
мүмкіндігінше Тараптар арасындағы келіссөздер арқылы шешілетін болады.
·      Шағым беру тәртібі қолданылатын талаппен қарастырылған.
·      Егер тараптар келісімге келмесе, даулар мен келіспеушіліктер Шарттың Арнайы
талаптарында айқындалған сот сатысында шешілуі тиіс.
·      Тараптар өздері ұсынатын деректер мен ақпарат жазбаша немесе электрондық
нысанда Шартқа байланысты кез келген даулар мен келіспеушіліктерді қарау кезінде назарға алынатынына келіседі.

37.   Міндеттемелердің қолданылу мерзімі және тоқтатылуы:

·      Егер Арнайы талаптарда өзгеше белгіленбесе, Шарт белгісіз мерзімге жасалады.
·      Тараптар өздерінің банктік және почта деректемелерінің өзгергені туралы, сондай-
ақ шарт тараптарының міндеттемелерді орындауына елеулі түрде әсер етуі мүмкін өзінің заңды мәртебесінің кез келген өзгерістері туралы бір-біріне дереу хабарлауға міндеттенеді. Хабарламаны алған сәтке дейін бұрын берілген деректемелер бойынша орындалған міндеттемелер тиісінше орындалған болып есептеледі.
·      Егер Арнайы талаптарда өзгеше белгіленбесе, Шарт Тараптардың кез келгенінің
бастамасы бойынша тараптардың екіншісіне Шартты кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын бұзу ниеті туралы уәкілетті тұлғаның мөрімен және қолымен бекітілген жазбаша хабарлама жіберу арқылы бұзылуы мүмкін.
·      Тараптар Шарт бойынша барлық міндеттемелерді орындаған жағдайда шарт
бұзылған болып есептеледі. Бұл ретте Саудагердің қолданыстағы талаптарды бұзуы нәтижесінде төлем әдісімен салынған айыппұл санкциялары бойынша жүйенің операторына расталған нақты залалды өтеу жөніндегі міндеттемелері шарт бұзылған күннен бастап күнтізбелік 180 (бір жүз сексен) күн ішінде күшін сақтайды
·      Саудагердің өтініші бойынша шарттың қолданылуы күнтізбелік 10 (он) күннен
аспайтын мерзімге тоқтатыла тұруы мүмкін. Шарттың қолданылуын тоқтата тұру үшін жүйе операторының Шарттың қолданылуын тоқтата тұру шарттары мен қайта бастау жөніндегі іс-қимылдар тәртібін қамтитын Саудагердің өтінішіне жазбаша келісімі негіз болып табылады.
·      Төлем сервистері мен эквайер - Банк мұндай бас тартудың себебіне қарамастан,
Саудагердің төлеулері мен төлемдерін қабылдауға қызмет көрсетуден бас тартқан жағдайда, Шарттың 37-тармағының 3-бөлігінде көзделген мерзімдерді сақтамай, жүйе операторының бастамасы бойынша шарт біржақты тәртіппен бұзылуы мүмкін.
·      Шарт жүйе операторының бастамасы бойынша біржақты тәртіппен шарттың 37-
тармағының 3-бөлігінде көзделген мерзімдерді сақтамай, Саудагер шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда бұзылуы мүмкін.
·      Шарт 37-тармақтың 3-бөлігінде көзделген мерзімдерді сақтамай, жүйе
операторының бастамасы бойынша біржақты тәртіппен бұзылуы мүмкін. Осы Шарт шеңберіндегі іскерлік қатынастарды Саудагер Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланады деген күдік Саудагер  жүргізетін операцияларды зерделеу процесінде туындаған жағдайда Шарттар.
·      Шарт операторы шарт бойынша міндеттемелер жүйесін бұзған жағдайда, Шарт 37-
тармағының 3-бөлігінде көзделген мерзімдерді сақтамай, Саудагердің бастамасы бойынша шарт біржақты тәртіппен бұзылуы мүмкін.
·      Шартты біржақты тәртіппен бұзған жағдайда, бастамашы тарап шартты бұзу
туралы хабарламаны тапсыру туралы хабарламамен немесе курьермен пошта арқылы жазбаша түрде жібереді. Екінші Тарап мұндай хабарламаны алған сәттен бастап шарт бұзылған болып есептеледі.
·      Шарт біржақты тәртіппен бұзылған жағдайда, Жүйе операторы Тарапқа шартты
бұзу туралы хабарлама берілген күні Саудагерді жүйеден ажыратады.
38.   Жүйені пайдалану үшін Саудагерге қойылатын талаптар келесідей анықталады:

·      Тыйым салынған ТЖҚ тізбесі
·      Саудагердің инфрақұрылымына қойылатын талаптар
39.   Тыйым салынған ТЖҚ тізбесі:

·      деректер мен ақпаратты заңсыз пайдалануға және / немесе пайдаланушыға зиян
келтіруге бағытталған кодты қамтитын бағдарламалық қамтамасыз ету (соның ішінде, бірақ олармен шектелмей: пайдаланушының есептік жазбасын бұзу; рұқсатсыз тұтастықты бұзу және/немесе деректер мен ақпаратты жою және/немесе өзгерту және / немесе көшіру);
·      қоғамдық мораль мен тәртіп нормаларын бұзатын кез келген өнімдер немесе
қызметтер  (соның ішінде, бірақ олармен шектелмей: жезөкшелік және порнографиялық материалдар; ұлтаралық, этникалық, нәсілдік немесе діни алауыздықты, кемсітушілікті, зорлық-зомбылықты, терроризмді, зиян келтіруді насихаттауға бағытталған материалдар; құпиялылықты, ар-намысты, жеке және заңды тұлғалардың қадір-қасиеті мен іскерлік беделі);
·      қаруды, есірткі және психотроптық заттар мен прекурсорларды заңсыз тарату;
·      зияткерлік меншік объектілерін, сондай-ақ мемлекеттік, коммерциялық, банктік
және өзге де қорғалатын ақпаратты заңсыз пайдалануға байланысты кез келген өнім немесе қызметтер;
·      талап етілетін рұқсаттарсыз (лицензияларсыз)көрсетілетін кез келген өнім немесе
қызмет;
·      Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге де мүлікті заңдастыруға
(жылыстатуға) бағытталған кез келген өнім немесе қызметтер;
·      қолданылатын талаптарға сәйкес тыйым салынған өзге де ТЖҚ.
40.   Саудагердің инфрақұрылымына қойылатын талаптар:

·      Интернет-сайт, пайдаланушы қосымшасы және Саудагердің пайдаланушымен өзара
іс-қимылының өзге де интерфейстері (бұдан әрі-өзара іс-қимыл интерфейстері) пайдаланушы үшін көрсетілетін мақсатқа сәйкес жұмыс істеуі тиіс;
·      Өзара әрекеттесу интерфейстерінде статикалық IP мекенжайы болуы керек (жүйе
операторының қосымша сұранысы бойынша растау хаты). Өзара әрекеттесу интерфейстері ақылы хостингте (Virtual, VPS, VDS), Саудагердің меншігіндегі немесе жалға алатын деректер орталығында (collocation) немесе сервер бөлмесінде, Саудагердің жалға алған алаңында нақты орналасқан жерінде орналасуы мүмкін.
·      Өзара іс-қимыл Интерфейстерінде жыныстық, есірткі, саяси, ұлтшылдық сипаттағы
графикалық, мәтіндік ақпаратты (оның ішінде Жасырын) орналастыруға, сондай-ақ өзара іс-қимыл Интерфейстерінде осы ақпаратқа сілтемелерді орналастыруға тыйым салынады.
·      Тауарларды беру пункттері бар Саудагер үшін сайтта олардың орналасқан жері
туралы ақпарат (нақты мекенжайы, жол жүру сызбасы) орналастырылуы тиіс.
·      Өзара іс-қимыл Интерфейстерінде заңды тұлға туралы ақпарат (клиенттермен
қарым-қатынас жасауға жауапты қызметкерлердің пошталық мекенжайы, СТН/БСН байланыс деректері) орналастырылуы тиіс.
·      Өзара іс-қимыл Интерфейстерінде реттеуші заңнаманың талаптарына сәйкес
Саудагер мен клиенттер арасында мәміле жасау үшін қажетті құжаттар (жария оферта және өзге де құжаттар) орналастырылуы тиіс. Бұл ретте жария Офертада оның соңғы бекітілген және орналастырылған күні көрсетілуі тиіс.
·      Өзара іс-қимыл Интерфейстерінде сатылатын өнімге (қызметке) лицензиялар,
өндірушіден немесе мемлекеттік органдардан берілген рұқсаттар туралы ақпарат (мәтіндік, графикалық) орналастырылуы тиіс, бұл кімге, кімге, қандай мерзімге, қандай қызмет түріне немесе қандай ТЖҚ-ға берілген құжаттарды (лицензияланатын қызмет үшін) біржақты анықтауға мүмкіндік береді.
·      Өзара іс-қимыл Интерфейстерінде Саудагердің пластикалық картаны пайдалана
отырып төлемдердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша орындайтын шаралары туралы ақпарат, пластикалық картаны пайдалана отырып төлемдерді жүргізу жөніндегі Нұсқаулық, төлемдерді, тауарларды қайтару ережелері және реттеуші заңнаманың талаптарына сәйкес даулы жағдайларды шешу орналастырылуы тиіс.
·      Өзара әрекеттесу Интерфейстерінде жұмыс істемейтін беттер болмауы керек (HTTP
301,302,401,403,404,502 сәйкестік кодтарына сәйкес келеді); өтпелі бағыт өзара әрекеттесу интерфейстерінің бизнес логикасына сәйкес келмейтін сілтемелер болмауы керек; өтпелі бағыт өзара әрекеттесу Интерфейстерінде мәлімделгенге сәйкес келмейтін сілтемелер болмауы керек; қайта бағыттайтын беттер/сілтемелер болмауы керек басқа сайттарға (қайта бағыттауды нақты көрсетпестен).
·      Саудагер мен Жүйе операторы арасында 3D Secure қолдауымен төлем механизмі және
ақшаны қайтару механизмі анықталып, тексерілуі керек.
·      Саудагердің сауалнамасында көрсетілген мәлімделген ТЖҚ санаттары өзара
әрекеттесу Интерфейстеріндегі ТЖҚ санаттарына сәйкес келуі тиіс.
·      Өзара әрекеттесу интерфейстері жарамды жарамдылық мерзімі бар кемінде SSL123
сертификат түрімен қорғалған HTTPS  қосылымын қолдауы керек.
·      Егер өзара әрекеттесу Интерфейстерінде жеке кабинет іске асырылса, онда:
·      пайдаланушының аутентификация процесі HTTPS  арқылы қорғалуы керек;
·      жаңа пайдаланушыны тіркеу процесі HTTPS  және роботтардың құпия сөздерді
таңдауынан қорғалуы керек;
·      тапсырысты рәсімдеу (байланыс деректерін енгізу, жеткізуді таңдау және т. б.)
HTTPS  және роботтар құпия сөздерді таңдаудан қорғауы керек)
·      Егер өзара әрекеттесу Интерфейстерінде жеке кабинет болмаса, онда:
·      тапсырысты рәсімдеу (байланыс деректерін енгізу, жеткізуді таңдау және т. б.)
HTTPS  және роботтар құпия сөздерді таңдаудан қорғауы керек;
·      Өзара әрекеттесу интерфейстерінің Басқару тақтасы (әкімші тақтасы), егер бар
болса, HTTPS  және роботтар құпия сөздерді таңдаудан қорғауы керек.
·      Өзара әрекеттесу интерфейстері сипаттама мен ТЖҚ бағасын көрсетуі керек;
·      Өзара әрекеттесу интерфейстерінде көрсетілген ТЖҚ сипаттамасы мен бағасы
Жеткізілетін ТЖҚ-ның өзекті сипаттамасы мен бағасына, оның ішінде Саудагердің жүйеге деректерді беруі шеңберінде сәйкес келуі тиіс;
·      Өзара іс-қимыл интерфейстері ТЖҚ жеткізу шарттары туралы, оның ішінде ТЖҚ
қайтару туралы өзекті ақпаратты, сондай-ақ жүйе операторының орналастыруы үшін берілген операцияларды жүргізу шарттары туралы ақпаратты қамтуы тиіс.
41.      Кепілдіктер:

• Саудагер  Дербес деректер субъектілерінің, оның ішінде дербес деректері Жүйе операторы Саудагерден алатын құжаттар мен ақпараттарда болатын төлем карталарын ұстаушылардың жүйе операторымен жасалған шартта көрсетілген реттеуші заңнамаға сәйкес осындай дербес деректерді өңдеуге және беруге келісімін алды. Бұл ретте Саудагер жүйе операторының талабы бойынша дербес деректер субъектілерінің осындай келісімін алғанын Растауды ұсынуға міндеттенеді;
·      Саудагер жүйе операторының өзінің дербес деректерін, сондай-ақ Дербес деректер
субъектілерінің дербес деректерін Жүйе операторы мен осындай үшінші тұлғалар арасында тиісті түрде жасалған шарттар болған кезде үшінші тұлғаларға беруге келіседі;
·      Саудагер, оның ішінде Саудагерге аударылуы тиіс ақша қаражатын акцептсіз
есептен шығару жолымен, Саудагердің реттеуші заңнама талаптарын және жүйе операторымен шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді бұза отырып жасалған операцияларға қатысты жүйе операторының шеккен залалдарын өтеуге міндеттенеді.
·      Саудагердің тауарларды және/немесе жұмыстарды және/немесе қызметтерді
жеткізу жөніндегі міндеттемелері, сондай-ақ олардың сапасы, қауіпсіздігі және заңдылығы жүйенің операторы үшін қандай да бір міндеттемелерді тудырмайды. Саудагер жүйе операторына Саудагер жеткізетін тауарларға және/немесе жұмыстарға және/немесе қызметтерге қатысты туындаған кез келген шағымға немесе дауға байланысты жүйе операторының шеккен шығындарын толығымен өтеуі керек;
·      Саудагер өзі пайдаланатын кез келген зияткерлік меншікке және/немесе жүзеге
асырылатын қызмет түріне заңды түрде иелік етеді және/немесе талап етілетін рұқсаттарға (лицензияларға) ие, олар туралы куәліктерді Саудагер жүйе операторына береді.

42.      Тапсырмалар:

·      Саудагер жүйе операторына Саудагерге тауарлар және/немесе жұмыстар
және/немесе жеке тұлғаларға тауарлар және/немесе жұмыстар үшін төлемдер және / немесе Саудагерге төлемдер операциялары бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру үшін нысанасы ақпараттық және технологиялық өзара іс-қимылды қамтамасыз ету болып табылатын шарттарды жасасу және орындау үшін банктерге, сондай-ақ өзге де ұйымдарға саудагердің мүддесі үшін өтініштер мен өзге де құжаттарды беру құқығын тапсырады және береді қызметтер, оның ішінде банктік (төлем) карталар мен электрондық ақшаны пайдалана отырып.
43. Осы Шарт шеңберінде Жүйе операторы мен Саудагер арасындағы операцияларды жүзеге асыру кезіндегі өзара іс-қимылдағы сәйкессіздіктерді болдырмау, сондай-ақ жүйе операторы мен Саудагер арасындағы операциялар бойынша есеп айырысу тәртібін нақтылау мақсатында Жүйе операторы Тараптардың Шарт бойынша өзара іс-қимылы шеңберіндегі барлық операцияларды банк Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкінің мамандандырылған транзиттік шотын пайдалана отырып жасайтынына кепілдік береді, ал жүйе операторы жүйелер өз тарапынан Саудагерге банк операцияларын жүргізу үшін ЖПҚ төлем карточкаларын қабылдау құқығын береді.
Шартқа сәйкес Жүйе операторы қызмет көрсетуші Банкпен жасалған төлемдерді қабылдау және төлемдер жасау үшін мамандандырылған транзиттік шот беру туралы шартта ақшалай қаражатты түпкілікті бенефициардың (төлем алушының) пайдасына тиісінше жолдағаны үшін сөзсіз жауапкершілікті өз мойнына алу туралы банктің міндеттерін қамтамасыз ету туралы міндеттемелерді қосымша өзіне алады.
Тараптар шарттың қолданылу аясындағы Саудагер жүйенің операторы екендігімен келісетінін анықтады:
·      егер Саудагердің кез келген әрекетінің не әрекетсіздігінің нәтижесінде ЖПҚ-ның
кез келгенінің іскерлік беделіне нұқсан келтірілсе (не келтірілу мүмкіндігі туындаса), Саудагермен жасалған шартты орындаудан біржақты тәртіппен дереу бас тартуға толық құқығы бар. Бұл жағдайда жүйе операторы шартты бұзу себептері туралы негіздемемен осындай шешім қабылданған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде шартты бұзу туралы Саудагерге хабарлайды.
·      шарт талаптарына сәйкес Жүйе операторы алған Саудагер туралы кез келген
ақпаратты ЖПҚ-ға жария етуге толық құқығы бар.

44. Шарт шеңберінде Саудагер өзіне қосымша мынадай міндеттемелерді қабылдайды:

·      ЖПҚ/банк/Жүйе операторы/құқық қорғау органдары/банк/ЖПҚ/Жүйе операторы
тартқан үшінші тұлғалар осы Шарт бойынша операциялар жасауға қатысты қылмысты/құқық бұзушылықты тергеп-тексеру үшін жүргізген кезде Саудагер аталған адамдарға (олардың талап етуі бойынша) олар сұратқан құжаттарды және/немесе ақпаратты беруге, сондай-ақ аталған мақсаттарға жету үшін олармен ынтымақтасуға міндеттенеді. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай ақпаратты/құжаттарды ұсыну талап етілетін жағдайларды қоспағанда, осы тармақ бойынша Саудагер осы тармақта көрсетілген үшінші тұлғаларға беретін ақпараттың/құжаттардың көлемі мен мазмұны жүйе операторымен алдын ала келісілуі тиіс.
·      операцияны авторизациялауға сұрау салуды жібермеуге, сондай-ақ операцияны
жасау үшін төлем құжатын жібермеуге не бұрын банк/ЖПҚ/эмитент банк/Жүйе операторы/карточка Ұстаушысы даулаған және/немесе ол бойынша оны жүргізуден/өтеуден бас тартылған жағдайда операцияны жүргізуге өзге де түрде бастамашылық жасауға құқылы.
·      қолданыстағы заңнамаға, сондай-ақ ЖПҚ қағидаларына сәйкес Қазақстан
Республикасының және/немесе эмитент банктің және/немесе ЖПҚ қағидаларына сәйкес айналымға тыйым салынған тауарларды, жұмыстарды және/немесе көрсетілетін қызметтерді өткізуді жүзеге асырмауға және Қазақстан Республикасының және/немесе эмитент банктің заңнамасына және / немесе ЖПҚ қағидаларына сәйкес жүргізуге тыйым салынған операцияларды жүргізбеуге.
·      Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе ЖПҚ қағидаларында
және/немесе шартта көзделген тәртіппен алаяқтыққа қарсы іс-қимыл шараларын қолдануға және алаяқтық операцияларды, сондай-ақ карточка ұстаушы рұқсат етпеген операцияларды жасамауға міндетті.
·      операция жасалған сәттен бастап 5 (бес) жыл бойы сақтауға және жүйе
операторының жазбаша сұрау салуы бойынша көрсетілген сұрау салуды алған күннен кейінгі 2 (екі) жұмыс күні ішінде мынадай ақпарат пен құжаттарды беруге:
- тапсырысты рәсімдеу/карточкалық аударымды жасау кезінде карточка Ұстаушысы көрсеткен ақпарат (Саудагер ала алмайтын/сақтай алмайтын CVC2 немесе CVV2 туралы ақпаратты қоспағанда);
- төлем/карточкалық аударым операциясының жасалған күні, тауарды тиеп-жөнелту (беру) (қызметтер көрсету) күні;
- карточка ұстаушы сатып алған тауарлардың (қызметтердің) сипаттамасы;
- карточка ұстаушы көрсеткен жеткізу мекенжайы және тауар/қызмет алушының аты-жөні;
- CASOUT Тапсырыс / сұрау нөмірі мен сомасы, сондай-ақ Авторизация коды;
- тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) карточкасын ұстаушының жөнелту, алу(көрсету) фактісін растайтын құжаттардың көшірмелері;
Жүйе операторының талап етуі бойынша құжаттарды көрсетілген мерзімдерде ұсынбау жүйе операторының Саудагерге Жүйе операторы Саудагерге сұрау салған операциялар сомасын жүйе операторына өтеу туралы талап қоюы үшін негіз болып табылады;
·      ешқандай жағдайда карточка ұстаушылардың CVC2 және/немесе CVV2 төлем
карточкалары туралы ақпаратты жинамаңыз және өңдемеңіз, сондай-ақ операцияны жүргізуге байланысты емес мақсаттарда төлем карточкасының нөмірі туралы ақпаратты пайдаланбаңыз.
·      карточка ұстаушыға қолма-қол ақшасыз ақшаның орнына қолма-қол ақша беру
мақсатында немесе оған ақшалай кредит не тауарлық кредит беру нәтижесінде карточка ұстаушыдан Саудагердің алдында туындаған берешекті өтеу мақсатында операциялар жүргізбеуі тиіс.
·      тауарды/қызметті төлеу үшін операцияларды және Саудагердің осы
тауарды/қызметті сатудан/көрсетуден алған табысына салық салынатын салықтарды төлеу операцияларын бөлек жүргізбеңіз. Тауарға/қызметке ақы төлеу үшін жасалатын операциялар Саудагердің осы тауарды/қызметті сатудан/көрсетуден алған табысына салық салынатын салық сомасын қамтуы керек.
·      жасалған транзакцияларға дауласу бойынша қаржылық жауапкершілікті өзінен
қандай да бір жолмен алып тастауға тырыспау және жасалған транзакцияларға дауласу жөніндегі өз құқықтарынан бас тартуға олардың келісімін алу арқылы оны төлем карталарын ұстаушыларға беруге тырыспау.
·      карточка ұстаушылардың деректеріне қол жеткізу кезінде PCI DSS және/немесе
ЖПҚ қауіпсіздік талаптарын сақтау. Бұл ретте, Саудагер карточка ұстаушылардың деректеріне қол жеткізе алатын үшінші тұлғалар тартылған (тартылатын) жағдайда жүйе операторын дереу хабардар етуге міндеттенеді. Егер Саудагер карточка ұстаушылардың деректеріне қол жеткізсе, онда Саудагер тоқсан сайын не жүйе/банк операторының және/немесе ЖПҚ талабы бойынша Саудагердің PCI DSS және/немесе ЖПҚ қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі туралы тиісті сертификат беруге міндеттенеді. Саудагер карточка ұстаушылардың деректерін алған жағдайда үшінші тұлғалардың Банкке және/немесе ЖПҚ-ға үшінші тұлғалар туралы ақпаратты ашуға келісімін алуға және оның дұрыстығын қолдауға міндеттенеді.
·      Саудагердің Интернет-дүкеніне қойылатын талаптарды тиісінше орындау, тыйым
салынған қызмет түрлеріне қойылатын талаптарды, сондай-ақ даулы транзакциялар туындаған жағдайда Жүйе операторы мен банкке ұсыну үшін қажетті құжаттар тізімін сақтау.
·      өз қызметкерлерінің іс-әрекеттері үшін, сондай-ақ олардың осы Шарттың
ережелерін сақтауы үшін толық және сөзсіз жауапкершілікті өзіне алады.
45. Саудагерге қойылатын талап:

45.1. Саудагердің Интернет-дүкенін безендіру:

·      сайт хостинг қызметтерін ұсынатын тегін серверлерде орналаспауы керек. Сайттың
барлық ішкі сілтемелері жұмыс істеуі керек, өңделуі керек, сайт қауіпсіз HTTPS  қосылымымен болуы керек;
•      Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына
қайшы келетін сайттардың сілтемелері немесе баннерлері, сондай-ақ баннерлік желілердің сілтемелері, оның ішінде күдікті сайттар (мысалы, ересектерге арналған сайттар және т. б.), сондай-ақ күдікті/тыйым салынған мазмұндағы баннерлер пайда болуы мүмкін баннелік желілердің сілтемелері болмауы тиіс;
·      карточка ұстаушыларға ұсынылатын Саудагердің, тауарлардың және/немесе
қызметтердің нақты сәйкестендірілуі керек;
·      Саудагер тауарды жеткізу және/немесе қызмет көрсету тәртібі мен мерзімдерін
түсіндіруге міндетті;
·      тауарлардың және/немесе қызметтердің түпкілікті құны жеткізу шығындары мен
ҚҚС-ты қамтуы керек;
·      Саудагер сапасыз және/немесе жинақталмаған тауар жеткізілген жағдайда тауарды
Саудагердің карточка ұстаушысына ауыстыру тәртібіне түсініктеме беруі тиіс;
·      Сатушы Карточка Ұстаушының тауарды сатушыға қайтару тәртібін және
қайтарылған тауар үшін төленген ақшаны қайтару тәртібін, карточка ұстаушы сапасыз және/немесе жиынтықталмаған тауарды және/немесе мәлімделген сипаттамаларға немесе сипаттамаға сәйкес келмейтін тауарды алудан бас тартқан жағдайда, не егер тауар белгіленген мерзімде жеткізілмеген болса, түсіндіруі тиіс;
·      Саудагер тапсырыс берілген тауардың және/немесе қызметтің ықтимал күшін жою
мерзімін көрсетуге міндетті;
·      Саудагер карточка ұстаушысына төлем жасағаны үшін осы Шарт бойынша
ұсталатын комиссиялық сыйақы сомасын банк төлем сомасынан, ал жүйе операторын Саудагермен уағдаластыққа байланысты ұстап қалатыны туралы хабарлауға міндетті;
·      Саудагер Даулы мәселелерді шешу үшін Саудагердің байланыс телефондарының
нөмірлерін және пошталық мекенжайын көрсетуге міндетті;
• егер Саудагер Интернет-дүкен арқылы транзакциялар 3D Secure технологиясын пайдалана отырып жүзеге асырылатын төлем карточкаларын ғана қабылдайтын болса, бұл туралы шарт Саудагердің Интернет-дүкенінде орналастырылуы тиіс.

45.2. Тыйым салынған қызмет түрлері

·      Саудагердің тыйым салынған қызмет түрлерінің тізіміне кіретін тауарларды сатуға,
қызметтер көрсетуге құқығы жоқ:
- қару-жарақ пен қарулану заттары;
- зымыран-ғарыш кешендері, әскери мақсаттағы байланыс және басқару жүйелері және оларды өндіру мен пайдалануға арналған нормативтік-техникалық құжаттама;
- радиоактивті материалдардың қалдықтары;
- жарылғыш заттардың қалдықтары;
- Атом энергиясы;
 -улар, есірткі және психотроптық заттар;
- контрафактілік және/немесе жалған тауарлар / қызметтер;
- АХҚО-да тіркелген және тиісті лицензиясы бар криптобиржаларды қоспағанда, фиаттық емес валюталарды (криптовалюта) шығару және айналысқа шығару;
- Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органынан лицензия/рұқсат болмаған кезде құмар ойындар (казино чиптерін төлеуді, құмар ойындар сервистерін, интернет-казино, Бинго сайттарын қоса алғанда), сондай-ақ букмекерлік қызметтер (ставкаларды қабылдау);
- екілік опциялар;
- Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органынан рұқсаты бар Қазақстан Республикасының резиденттерін қоспағанда, коллекторлық агенттіктердің қызметтері;
- сату пирамидалары: адамдар нақты немесе күмәнді сапалы тауарсыз делдалдардан ақша табатын көп деңгейлі сатылымдар;
- дербес деректерді қамтитын мәліметтер базасы;
- эскорт қызметтері;
-эротикалық және порнографиялық сипаттағы интернет-мазмұн;
- интимдік тауарлар мен қызметтер
- нәсілшілдік, зорлық-зомбылық, жеккөрушілік, кемсітушілік, қорлау, педофилия немесе басқа да азғындық әрекеттерді қоздыратын немесе қолдайтын өнімдер мен қызметтер;
- «қорғалатын немесе жойылып кету қаупі төнген» санаттағы жабайы жануарларды сату немесе браконьерлік және басқа да заңсыз жолмен алынған жануарлардан алынатын өнімдер.
46. Даулы транзакциялар туындаған жағдайда жүйе операторына/банкке ұсыну үшін қажетті құжаттар тізімі:
·      Интернет-дүкен немесе пайдаланушы келісімі арқылы сатылатын тауарлар мен
қызметтердің төлем карточкаларын ұстаушылардың Төлем шарттары туралы шарт;
·      Жеткізілген тауарлардың тізбесі және тауарларды алуда карточка ұстаушының қолы
қойылған тауар жүкқұжаты (не жеткізу парағы).
·      және / немесе
·      Карточка Ұстаушының қолымен расталған қызмет карточкасын алғанын растайтын құжат.
Арнайы талаптар


Банктің және реттеуші заңнаманың шарттарына байланысты жалпы шарттарды толықтыру үшін Арнайы талаптар айқындалған.
Логотип FreedomPay.money
© 2024 Freedom Pay
Ұйым PCI DSS стандартының талаптарына сәйкес келеді
Төлем ұйымының тіркеу нөмірі № 02-23-153.
Профиль PayBox на GitHub
Linkedin FreedomPay
Ютуб FreedomPay
Instagram FreedomPay
Контактілер
Алматы қаласы, БЦ Кайсар Плаза, Желтоксан 115, 2 қабат
Время работы: 10:00 - 19:00
ApplePay для FreedomPay
GooglePay для FreedomPay
ApplePay для FreedomPay
Компания
Әзірлеушілерге
Көмек
Қызметтер